Souhlas se zpracováním osobních údajů

Nábory zaměstnanců

Úvodní informace

MIKA a.s., se sídlem Skalka 1858, Česká Třebová 560 00 , Č 48154890 (dále jen Podnikatel) informuje tímto o základních zásadách a principech v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), na základě kterých Podnikatel jako správce osobních údajů nakládá s osobními údaji subjektu.

(dále jen „subjekt údajů“).

 

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Podnikatel jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) navázal vztah se subjektem údajů za účelem:

 • nalezení vhodného pracovního místa pro subjekt údajů,
 • nabídnutí vhodného pracovního místa pro subjekt údajů,
 • zájem subjektu údajů o nabízené pracovní místo – výběrové řízení
 • provádění pracovně – osobnostních testů

V souvislosti se vznikem výše uvedeného vztahu se subjektem údajů a za splnění účelu zpracovává a uchovává správce za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) a písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje subjektu údajů.

 

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu:

 • jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ), místo faktického pobytu (ulice, číslo, obec, PSČ), telefonní číslo, e-mail, státní občanství, dosažené vzdělání, praxe v oboru, jazykové znalosti, zvláštní dovednosti, výsledy pracovně – osobnostních testů.
 • audiovizuální záznam v rámci 1. kola výběrového řízení formou video-konference

Citlivé údaje nebudou zpracovávány.

 

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících z uzavřeného vztahu, avšak nejdéle po dobu 3 let. Poté budou smazány.

Audiovizuální záznam v rámci 1. kola výběrového řízení formou video-konference slouží pro posouzení vhodnosti subjektu údajů na pracovní místo (dle výběrového řízení). Bude vymazán včetně dalších osobních údajů po vyhodnocení předmětného výběrového řízení (uchazeč bude vybrán/nevybrán).

 

Kontaktní údaje správce

Správce informuje subjekt údajů o následujících kontaktních údajích pro umožnění kontaktu subjektu údajů se správcem:

 • správce je možné kontaktovat písemně na adrese sídla správce uvedené výše, popřípadě na emailové adrese: arnoldova@mikact.cz

 

Informace o případných příjemcích a úmyslu předat informace

Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů správce poskytuje následujícím fyzickým nebo právnickým osobám, orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům (dále jen „příjemce“):

 • potenciální zaměstnavatel subjektu údajů

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Další informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě.

Subjekt údajů má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, pokud správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:

 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany,
 • pro účely přímého marketingu,
 • pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Subjekt údajů souhlasí s tím, aby správce zpracovával jeho osobní údaje v souladu s výše uvedenými informacemi.